Schneider, Thorsten, University of Leipzig, Germany