Bayraktar Sa─člam, Bahar, Hacettepe University, Turkey